Regulamin Strony Internetowej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze strony internetowej mamautyzm.pl (dalej: „Strona Internetowa”), czyli usługi świadczonej droga elektroniczną przez Administratora portalu, tj. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym (dalej: „Stowarzyszenie”) z siedzibą w Gdańsku (ul. Plac Gen. Józefa Wybickiego 18; 80-440 Gdańsk), wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000112634, posiadające NIP 5841067117; dane kontaktowe: e-mail: autyzm@spoa.org.pl; nr tel. 58 557 53 41. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu nadanym im w Polityce Prywatności; chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

§ 2. Zakres świadczonych usług

Stowarzyszenie, za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy usługi Newslettera i Formularza Kontaktowego oraz umożliwia przekazanie darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usługi Newslettera oraz Formularza Kontaktowego zostały określone w Polityce Prywatności. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna.

§ 3. Przekazywanie darowizn i 1% podatku

Każda osoba, która chce wesprzeć działania Stowarzyszenia (Darczyńca) może przekazać darowiznę w dowolnej, wybranej przez siebie kwocie w złotówkach (PLN), euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD) i funtach brytyjskich (GBP). Darowizna może być jednorazowa lub cykliczna. Darowizna cykliczna oznacza zapłatę całej sumy przeznaczonej na miesięczną darowiznę z góry za cały rok lub zobowiązanie do dokonywania comiesięcznych wpłat. Wpłata darowizny nie wymaga rejestracji ani logowania. Na Stronie Internetowej dostępne jest możliwość przekazania darowizny (za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl) poprzez przycisk „WPŁACAM” – darowizna jednorazowa lub cykliczna przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia. Dokonanie wpłaty możliwe jest po podaniu imienia i nazwiska oraz zaakceptowaniu Regulaminu Strony Internetowej oraz Polityki Prywatności. 

Dodatkowo Darczyńca może podać swój adres e-mailowy lub zapisać się na subskrypcję usługi Newslettera (fakultatywnie). Darczyńca może również przekazać darowiznę za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (tj. nie poprzez Stronę Internetową). Dane Stowarzyszenia niezbędne do dokonania przelewu wraz z numerem konta znajdują się w zakładce „Kontakt”. W tytule przelewu należy wskazać: „Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia”. Podanie adresu mailowego w sytuacjach wpłaty darowizny poprzez Stronę Internetową umożliwi Stowarzyszeniu wysłanie potwierdzenia dokonanej darowizny oraz przesłania wiadomości z podziękowaniem za wsparcie działań Stowarzyszenia. Wsparcie działań Stowarzyszenia możliwe jest również poprzez przekazanie 1% podatku, który przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Aby przekazać 1% podatku, należy w zeznaniu podatkowym podać nr KRS Stowarzyszenia, tj.: KRS 0000112634.

§ 4. Płatności cykliczne i rezygnacja z nich

Osoba, która zdecydowała się wspierać Stowarzyszenie cyklicznie i wybrała opcję płatności “miesięcznie” zawiera umowę ze Stowarzyszeniem i wyraża zgodę na pobieranie co miesiąc przez Stowarzyszenie kwoty wpisanej przy dokonywaniu pierwszej wpłaty. Opłata będzie pobierana za pośrednictwem serwisu Dotpay raz w miesiącu.

Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez firmę Dotpay 

SA, która pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające  przypisanie  do konkretnego Darczyńcy unikalnego  identyfikatora  za  pomocą  którego  Darczyńca  cyklicznie  dokonuje  płatności  na  rzecz 

Stowarzyszenia.

Rezygnacja z płatności cyklicznych może nastąpić w każdym momencie i na każde żądanie Darczyńcy. Zgłoszenie dotyczące rezygnacji z dokonywania cyklicznych wpłat należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: autyzm@spoa.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Plac Gen. Józefa Wybickiego 18, 80-440 Gdańsk

§ 5. Finansowanie działań Stowarzyszenia

Środki na realizację celów Stowarzyszenia i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z: darowizn przekazanych przez Darczyńców (zarówno na cele statutowe jak i na wsparcie konkretnej osoby/projektu); 1% podatku przekazanego w rozliczeniach podatkowych; spadków oraz zapisów; subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych, w tym w szczególności projektów międzynarodowych, grantów, programów wsparcia i pomocy; wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek; dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych. Dodatkowo, Stowarzyszenie może prowadzić również działalność gospodarczą. Środki uzyskane z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia oraz jego utrzymanie.

§ 6. Wymagania techniczne

Korzystanie ze Strony Internetowej uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta Użytkownik. Minimalne wymagania techniczne, o których mowa w pkt 1 powyżej, to: dostęp do sieci Internet; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów HTML oraz akceptująca pliki cookies, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej. Dodatkowo, Użytkownik lub Darczyńca chcący skorzystać z usług obejmujących otrzymywanie wiadomości e-mail (Formularz Kontaktowy, Newsletter, członkostwo w Programie, otrzymanie podziękowania wpłaconej darowizny), powinien posiadać poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

§ 7. Postanowienia końcowe

Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej, w tym wprowadzania niezbędnych aktualizacji. Niezależnie jednak od powyższego, Stowarzyszenie oświadcza, że w wypadku awarii – bez względu na jej przyczynę – istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na Stronę Internetową, jak również czasowego braku dostępu do Strony Internetowej. Regulamin Strony Internetowej obowiązuje od momentu opublikowania. Stowarzyszenie zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O wszystkich zmianach Użytkownicy oraz Darczyńcy zostaną poinformowani (przykładowo: za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub poprzez publikację informacji na Stronie Internetowej). Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Stronie Internetowej. Pytania oraz uwagi związane z Regulaminem Strony Internetowej mogą być zgłaszane na adresy Stowarzyszenia (pocztą tradycyjną, e-mailową, telefonicznie), wskazane w § 1 pkt 1 Regulaminu.